Cut máng cáp đứng 135˚ lên (co trong)

Cut máng cáp đứng 135˚ lên (co trong, co bụng, co lên máng cáp) dùng để chuyển hướng máng cáp theo hướng đi lên trên cùng một mặt phẳng.

+84906917486